Lễ hội Đồng Lộc

Diễn ra vào tháng 7 DL, tại Đồng Lộc, Can Lộc.
Ảnh: ST
Diễn ra vào tháng 7 DL, tại Đồng Lộc, Can Lộc.